Pravidla soutěže Health&Fair

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE


I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

ITS Eden s.r.o., se sídlem v Praze 3, Biskupcova 1762/78, 130 00, IČ: 10774726 (dále jen jako „Pořadatel“) pořádá v termínu od 20.7.2021 do 20.12.2021 na území České republiky spotřebitelskou soutěž „Soutěž Health&Fair o ceny v hodnotě 500.000,-Kč“ (dále jen jako „Soutěž“).

II. SOUTĚŽ A TERMÍN SOUTĚŽE

Pořadatel pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem „Soutěž Health&Fair o ceny v hodnotě 500.000,-Kč“ v termínu od 20.7.2021 00:00:00 hod. do 20.12. 2021 23:59:59 hod. včetně (dále jen „Doba konání soutěže“).

III. SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ soutěžící vědomě potvrzuje a vyjadřuje tím dobrovolně svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže, nebude-li tento souhlas písemně odvolán dříve. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.
Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: eshop@gamesmag.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Podrobnější informace viz čl. VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

IV. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž probíhá výhradně na území České republiky a Slovenska (dále jen „Místo konání Soutěže“) prostřednictvím webových stránek eshop.gamesmag.cz a www.gamesmag.cz, a to v souladu s níže uvedenými pravidly.
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba - spotřebitel (dále jen jako „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“) s doručovací adresou v České republice a Slovensku, která je plně způsobilá k právnímu jednání.
Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání soutěže si vytvoří zákaznický účet a zakoupí na e-shopu jakýkoliv soutěžní produkt (viz. Seznam produktů s kódy) (dále jen jako „Soutěžní produkty“) a uschová si doklad o tomto soutěžním nákupu (dále jen jako „Soutěžní nákup“). Spotřebitel je povinen si uschovat všechny doklady o provedení soutěžního nákupu, se kterými se zúčastnil Soutěže, a to po celou dobu trvání Soutěže.
Předložení účtenek (či jiných dokladů prokazující koupi Soutěžních výrobků) bude Pořadatelem vyžádáno po ukončení Soutěže v případě výhry.
Následně Soutěžící (opět v Době konání Soutěže) splní pravidla soutěže:
1. Na webové stránce eshop.gamesmag.cz Soutěžící dá souhlas zaškrtnutím políčka:
a) souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže (V případě nezaškrtnutí, soutěžící se nemůže účastnit soutěže.);
b) souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. (Políčko pro účast v soutěži není povinné zaškrtnout.)

Soutěžní kódy, umožňující účast v soutěži, se nacházejí na obalu Soutěžních produktů. Soutěžní kód obsahuje 5 znaků (kombinace písmen a číslic) a je zadán ve tvaru AB123.

V. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ

a. VÝHRY

Výhrou v Soutěži je:

  1. Dell Alienware Aurora R10 (TC-D-D-AWR10-N2-752K)
  2. Lenovo Legion 5 (TC-LNN82B100EACK)
  3. HP OMEN 25 FHD (TC-Z7Y57AA)
  4. Genesis NITRO 440 (TC-231000003603)
  5. Genesis HOLM 200 RGB (TC-231000003626)
  6. desítky příslušenství

Postup při uplatnění výherního kódu:
- Výherce si vytvoří zákaznický účet a objednávku na eshop.gamesmag.cz
- doprava Výherci nebude účtovaná
- Výherce může do této objednávky přidat další libovolnou položku, ta už bude za standardní
cenu (za cenu v té době inzerovanou na e-shopu)
Během celé soutěže může jeden konkrétní soutěžící vyhrát pouze 1x, dále jen „Výhra“ nebo „Výhra v soutěži“.

b. URČENÍ VÝHERCŮ

Výhercem v Soutěži se každý soutěžní měsíc stane jeden náhodně vylosovaný soutěžící, určený losováním provedeným elektronickým systémem Organizátora, který se zapojil do daného soutěžního dne. Losovat se bude vždy k 20. dni v měsíci. Celkem probíhá 5 soutěžních vylosování ve standartním cyklu a na konci roku další vylosování o hlavní ceny (viz seznam výše).
Výherci v Soutěži se tak stane za každý soutěžní měsíc jeden Soutěžící, který zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň bude v souladu s výše uvedeným vylosován Organizátorem Soutěže. Výherce soutěžního dne bude vždy losován ze soutěžících, kteří se do Soutěže platně zapojí v příslušný soutěžní měsíc (dále jen „Výherce“). O každém losování bude vyhotoven písemný protokol. Výherce daného soutěžního měsíce bude uveřejněn následující pracovní den na www.gamesmag.cz v podobě jméno a první písmeno z příjmení (např. Tereza V.).
Soutěž má tedy celkem (max.) 30 Výherců. V případě, že se do Soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet Soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré Výhry vložené do Soutěže, pak nerozdané Výhry propadají ve prospěch Pořadatele Soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
Soutěžící je o Výhře v Soutěži vyrozuměn formou e-mailové zprávy s požadavkem o zaslání fotografie soutěžního kódu na emailovou adresu: eshop@gamesmag.cz.
Následná komunikace se Soutěžícím probíhá formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou zadal při objednávce na eshop.gamesmag.cz. E-mailovou zprávu o Výhře v Soutěži a výzvou k zaslání fotografie Výherce nejpozději do dvou pracovních dnů od ukončení daného soutěžního měsíce. Fotografii výherního kódu musí Soutěžící poslat na e-mail eshop@gamesmag.cz nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy (formou e-mailové zprávy od Organizátora).
V případě nezaslání, popř. nezaslání všech výše zmiňovaných dokladů a údajů v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci soutěžních registrací) ztrácí Soutěžící nárok na Výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o 4 / 6 jejím dalším užití. V případě pochybností o pravosti kódů je Výherce povinen předložit pod sankcí vyloučení ze Soutěže v komunikovaném termínu originály veškerých soutěžních účtenek.
Výhry budou Výhercům zaslány do 20 dnů od ukončení daného soutěžního měsíce, avšak pouze po splnění podmínek vyplívajících z těchto pravidel. Náklady spojené s dopravou výhry hradí Pořadatel.

VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vytvořením objednávky na webu eshop.gamesmag.cz a zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ soutěžící vědomě uděluje svůj výslovný souhlas Pořadateli a Organizátorovi:
• se záznamem textového obsahu, vloženého na webové stránky;
• se zasíláním informačních emailů týkajících se této soutěže;
• s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení na výherní listině;
• s bezplatným pořízením obrazových, zvukových a obrazově zvukových záznamů (audiovizuální záznamy) soutěžícího, tj. záznamů zachycujících osobu soutěžícího včetně všech jeho dalších projevů osobní povahy, a dále s bezplatným užitím takových záznamů všemi způsoby, zejm. uveřejněním takového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na Internetu a v propagačních materiálech pořadatele a technického správce, a to neomezeně (územně, časově, množstevně);
• se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.
Vytvořením objednávky na webu eshop.gamesmag.cz a zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ soutěžící (dále též jako „Účastník“) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, jakožto správce, a
s jejich případným zpracováním prostřednictvím Organizátora, jakožto zpracovatele. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), zejména že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Soutěžící se může obrátit na správce nebo v případě, že by zjistil, že správce porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona, přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon
Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi Technického správce. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce a případně i zpracovatel povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Správce, resp. zpracovatel, poskytne tuto informaci bezplatně. V případě, že se jedná o žádost zjevně neoprávněnou či nepřiměřeně opakovanou, může správce požadovat přiměřený poplatek za administrativních nákladů spojených s vyřízením této žádosti. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že
správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 5 / 6 soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se může účastník soutěže obrátit i přímo.
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může účastník kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: eshop@gamesmag.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu, účastník ztrácí nárok na Výhru v soutěži.

VII. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novým Soutěžním nákupem (tj. při dalším nákupu min. 1 soutěžního výrobků na nové soutěžní účtence) a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti. Tedy, Soutěžní nákup je vždy dokumentován jedinou účtenkou a zároveň jedna účtenka může dokumentovat pouze jeden Soutěžní nákup – tzn., i pokud je na jedné soutěžní účtence zaznamenán nákup více než 3 soutěžních výrobků (kupř. šesti), opravňuje daná soutěžní účtenka Soutěžícího pouze k jedné Soutěžní registraci, resp. lze ji užít v Soutěži pouze jedenkrát.
Spotřebitelé se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Spotřebitelům, kteří se účastní Soutěže, jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
Každý Soutěžící může získat maximálně 1ks Výhry za celou dobu konání Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher a to zejména v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté Výhry propadají Pořadateli. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Pořadatele, Organizátora, partnera a všech
spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se Výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému) uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká, Výhra se nepředá. Soutěže se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou a trvalým pobytem v České republice. Při nákupu na účet jiné fyzické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.gamesmag.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla. Pořadatel nebo Organizátor, s jeho souhlasem, je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po dobu trvání Soutěže a do 20 pracovních dnů od 6 / 6 ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.
Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout v případě, že Pořadatel anebo Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry. Dotazy k Soutěži je možné směřovat na infolinku 735 944 555 v pracovních dnech 8.00 - 16:00, na email eshop@gamesmag.cz.

V Praze dne 19.7.2021

Seznam produktů s kódy:

Každé balení Instinkt (Boost/Reload) = 1 kód
Každé balení Erebos (jakákoliv příchuť) = 1 kód
Gamesmag RGB lampa = 2 kódy
2.000,- v objednávce = 1 kód
1 náhodný produkt zveřejněný v náhodném článku na www.gamesmag.cz = 2-5 kódů (produkt se bude každý týden měnit).

Př.:
Objednávka:

2x Erebos……………………………………..90,- (2kódy)
2x Instinkt…………………………………….750,- (2kódy)
Klávesnice…………………………………….800,-
Sluchátka……………………………………...500,-
Celkem………………………………………..2140,- (+1 kód)

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz